Algemene voorwaarden

Artikel 1: Overeenkomst

De Overeenkomst tussen Deelnemer en FyLA Sports komt tot stand op het moment dat de (a) Deelnemer alle verzochte informatie op de Personal Training Overeenkomst Formulier heeft ingevuld en voor akkoord heeft ondertekend. Het door de Deelnemer ingevulde formulier en deze algemene voorwaarden vormen gezamenlijk de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van FyLA Sports en Deelnemer en vervangen alle eerdere schriftelijke en mondelinge aankondigingen, afspraken en alle andere correspondentie. Deelnemer zorgt ervoor dat alle gegevens – waarvan FyLA Sports aangeeft dat deze wenselijk zijn of waarvan Deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk zijn – tijdig aan FyLA Sports worden verstrekt. De Overeenkomst is persoonsgebonden en Deelnemer is niet gerechtigd de rechten en plichten die voortvloeien uit de onder deze algemene voorwaarden gesloten Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen. Indien een Deelnemer middels het inleveren/opsturen van het Personal Training overeenkomstformulier een Overeenkomst met FyLA Sports heeft afgesloten, dan is de Deelnemer gerechtigd om gedurende 14 dagen na het indienen van het formulier de met FyLA Sports gesloten Overeenkomst te herroepen. Indien de Deelnemer de Overeenkomst herroept, dan ontvangt Deelnemer alle door Deelnemer aan FyLA Sports gedane betalingen retour. Indien Deelnemer reeds een Personal Training of meerdere Personal Trainingen heeft genoten, is Deelnemer als gevolg van de reeds genoten Personal Trainingen jegens FyLA Sports uitsluitend aansprakelijk voor de vergoeding van de waarde van die Personal Trainingen. Deze vergoeding zal door FyLA Sports worden verrekend. Indien de Deelnemer besluit een nieuw/aanvullend Pakket bij FyLA Sports af te nemen dan blijven de voorwaarden van de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 2: kosten

De kosten voor het afgenomen pakket door Deelnemer bij FyLA Sports dienen voor het inboeken van de Personal Training te zijn voldaan. De Deelnemer zal gebruik maken van de bij het afsluiten van de Overeenkomst door FyLA Sports gecommuniceerde betaalwijzen. Betalingen die reeds door Deelnemer zijn gedaan worden niet gerestitueerd, tenzij sprake is van een rechtsgeldige herroeping door de Deelnemer. Indien een Deelnemer middels het inleveren/opsturen van het Personal Training overeenkomstformulier een Overeenkomst met FyLA Sports heeft afgesloten, dan is de Deelnemer gerechtigd om gedurende 14 dagen na het indienen van het formulier de met FyLA Sports gesloten Overeenkomst te herroepen. FyLA Sports behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven te indexeren en wijzigen. De door de Deelnemer verschuldigde vergoeding voor Personal Training sessies welke als gevolg van omstandigheden welke buiten de macht van FyLA Sports liggen niet worden voltooid, zullen niet gerestitueerd.

Artikel 3: Annulering

Deelnemer kan de ingeboekte Personal Training tot 24 uur voor de ingeplande Personal Training annuleren. Trainingen welke niet of niet tijdig zijn geannuleerd zullen volledig bij Deelnemer in rekening worden gebracht. Indien Deelnemer meer dan 15 minuten te laat is voor de ingeplande Personal Training, dan behoudt FyLA Sports zich het recht voor de afspraak voor de Personal training zonder restitutie te annuleren. De tijd die Deelnemer te laat is voor de afspraak voor Personal Training wordt niet ingehaald.

Artikel 4: Beëindiging

Deelnemer kan het Pakket opzeggen met inachtneming tegen het einde van de minimale duur van het pakket. FyLA Sports behoudt zich het recht voor om bij herhaaldelijke schending van huisregels of ongepast en onaanvaardbaar gedrag de Overeenkomst met Deelnemer per direct te beëindigen zonder restitutie van enig reeds betaald bedrag. Bij langdurige ziekte, blessure en/of zwangerschap van de Deelnemer kan de Overeenkomst na overleg en overlegging van een schriftelijke doktersverklaring tijdelijk worden opgeschort dan wel stopgezet. Alle niet afgenomen Personal Training sessies en/of tegoeden komen na de duur van zes maanden te vervallen.

Artikel 5: Trainingsvoorwaarden en lestijden

Er wordt altijd getraind onder begeleiding, met een maximaal aantal van 6 deelnemers per les. Men dient bij afwezigheid vooraf afbericht te doen. De lestijden worden samen vastgesteld door FyLA Sports en de Deelnemer. Tijdens officiële feestdagen en tussen kerst en oud en nieuw is FyLA Sports gesloten. FyLA Sports behoudt zich het recht tijdens officiële schoolvakanties een aangepast lesrooster te voeren.

Artikel 6: Reglementen

De Deelnemer houdt zich aan de door of wegens de directie van FyLA Sports gegeven instructies en vastgestelde (huishoudelijke) reglementen en verklaart hierbij deze te zullen naleven. Indien de Deelnemer de instructies en/of reglementen overtreedt, is zulks een reden om de Deelnemer de toegang verder te ontzeggen alsmede de overeenkomst met onmiddellijk ingang te beëindigen.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

De Deelnemer verklaart dat hij/zij de onderhavige instructies uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen risico en dat kosten van enig ongeval of letsel geheel door hem/haar worden gedragen. De Deelnemer is er zich van bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele vervolgschade die ten gevolge van de beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt. Tevens zal de Deelnemer FyLA Sports vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze. FyLA Sports kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, schade of vermissing van goederen. Dit geldt ook voor goederen die op het parkeerterrein voor FyLA Sports heeft staan.

Artikel 8: Opschorten Trainingen

De trainingen kan i.v.m. medische beperkingen tijdelijk bevroren worden voor een periode van minimaal 1 maand en maximaal 3 maanden. De Deelnemer dient wel een doktersverklaring te overleggen, waarin vermeld wordt dat Deelnemer niet kan deelnemen aan de activiteiten van FyLA Sports. Mocht na het verstrijken van de 3 maanden de Deelnemer de trainingen niet kunnen hervatten zal FyLA Sports de trainingen beëindigen met behoud van het recht de nog verschuldigde in een keer op te eisen.

Artikel 9: Verantwoordelijkheid Deelnemer

De Deelnemer belooft plechtig alle aanwijzingen van de FyLA Sports coach nauwgezet op te volgen, teneinde een geweldig fit resultaat te krijgen en te behouden. Bij het bewust niet opvolgen van de aanwijzingen en of het niet regelmatig volgen van de trainingen zonder afbericht, zal FyLA Sports de trainingen met de Deelnemer beëindigen. Indien niet tevreden krijgt u uw oude lichaam vanzelf terug.